Select Page

KAKO VARČEVATI?

Pametno. Premišljeno. Z ZNANJEM.

nasveti za življenje

Zakaj denar raje varčevati kot porabljati?

»VARČEVANJE je dolgočasno« pravijo mnogi.

»Nakupovanje oblačil, elektronskih naprav in podobnega pa je zabavno.«

Ne glede na to, ali na lastni koži čutite vpliv svetovne gospodarske krize ali ne, utegne biti koristno, če razmislite, kako lahko varčujete in modro porabljate denar. Kakor koli že, bodite skromni in stvarni glede tega kaj kupite, ter previdno sprejemajte odločitve. Da bi pri varčevanju občutili veselje, morate vedeti, kako modro ravnati s svojim denarjem. Nekaj rešitev lahko najdete tukaj.

KAKŠNE VRSTE VARČEVANJA SE LAHKO POSLUŽUJETE?

RENTNO VARČEVANJE

V rentnem varčevanju varčujemo z zajamčenimi obrestmi za dosego različnih ciljev: za otrokov študij, nakup avtomobila, nepremičnine, potovanje, za pokojnino ali za hude čase.

Dvig sredstev po desetih letih je neobdavčen. Na koncu obdobja se lahko odločite za mesečno izplačevanje.

NALOŽBENO VARČEVANJE

Zakaj  prihranke oplemeniti v vzajemnih skladih? Ker se dosegajo potencialno višji donosi.

Lahko varčujete mesečno ali pa se odločite za enkratni polog prihrankov.

Tudi bančniki prestavljajo depozite svojih komitentov v vzajemne sklade.

Varčevanje za pokojnino

TRISTEBERNI POKOJNINSKI SISTEM

Prvi steber

Obvezno pokojninsko zavarovanje predstavlja vaš minimalni prihranek za pokojnino, čeprav le ta že dolgo več ne zagotavlja ustrezne pokojnine. To je prvi pokojninski steber, ki je obvezen za vse delodajalce, zaposlene in samozaposlene. Nosilec, ki izvaja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Prispevke v ZPIZ vplačujejo zaposleni, iz njega pa se izplačujejo pokojnine sedanjim upokojencem. S prvim pokojninskim stebrom upravlja in gospodari država po načelu vzajemnosti in solidarnosti.

Zmanjšanje pokojnin iz naslova prvega pokojninskega stebra naj bi se zagotavljala iz drugih dveh stebrov, v katerem posamezniki del bremena prevzemajo nase, z varčevanjem za starost.

Drugi steber

Drugi pokojninski steber je razdeljen na:

 • Obvezno dodatno zavarovanje, ki ga plačujejo delodajalci za tiste zaposlene, ki opravljajo pretežno težka in zdravju škodljiva dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče več uspešno poklicno opravljati.
 • Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega so delavci vključeni preko delodajalca. Za delodajalca so premije davčna olajšava, ker neposredno znižujejo osnovo za davek od dobička.
 • Prostovoljno dodatno zavarovanje je odločitev posameznika, da se v shemo vključi prostovoljno in tako koristi davčno olajšavo v višini do 5,844 odstotka bruto plače, Od leta 1999 je to edina davčna olajšava, ki jo lahko posameznik uveljavi poleg vzdrževanih družinskih članov pri dohodnini. Vendar je ta davčna olajšava omejena z najvišjim zneskom, ki znaša 5,844 odstotka bruto plače in ne več kot 2.646 € v posameznem letu. Pri tem zavarovanju premijo plačuje posameznik in ni davčne olajšave za delodajalca. V kolikor se v drugi steber vključita oba, tako delodajalec kakor tui posameznik, prednostno uveljavlja davčno olajšavo delodajalec, razliko pa delavec.

Ker pa tudi drugi steber ne zmore v celoti pokrivati razlik, ki so nastale zaradi znižanja pokojnin v prvem stebru, poznamo še tretji pokojninski steber.

Tretji steber

Tretji pokojninski steber ni odvisen od statusa zaposlitve posameznika in predstavlja različne možnosti individualnega pokojninskega zavarovanja za starost v različnih naložbenih produktih (varčevanje v obveznicah, delnicah, preko vzajemnih skladov, investicijskih zavarovanj. Potrebno se je zavedati, da varčujemo zase in za svojo prihodnost po aktivni delovni dobi. Posameznik ima možnost, da pred načrtovanim obdobjem že privarčevana sredstva dvigne in jih porabi za kaj drugega (verjetno ciljev in želja v različnih življenjskih obdobjih nikoli ne zmanjka).

Sistem varčevanja že v aktivni delovni dobi privarčevati za dodatno pokojnino, je vedno bolj aktualen, saj si ljudje večinoma želijo zagotovila, da bo njihovo pokojninsko obdobje varno. Varčevanje v tretjem stebru je povsem samostojno, vanj pa se lahko vključi vsak posameznik, ne glede na status zaposlitve.

Ker to ni obvezno, je odstotek ljudi, ki se za to odločajo prenizek – potrebno se je zavedati, da varčujemo zase in za svojo prihodnost po aktivni delovni dobi.

Naložbe v vzajemnih skladih

V skladih lahko že z nizkimi zneski varčujete za vaše prihodnje finančne cilje, kot so večji izdatki, nakup stanovanja, šolanje otrok ali brezskrbno starost.

Kaj so glavne prednosti naložb direktno v sklade?

 • Razpršena naložba v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih.
 • Popolna transparentnost poslovanja – dnevno lahko spremljate vrednost enot premoženja vaših skladov.
 • Kadarkoli lahko zahtevate izplačilo sredstev (naložba v sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih).
 • Profesionalno in skrbno upravljanje – sredstva vlagateljev upravljajo izkušeni upravljavci, ki skrbijo, da sredstva ustrezno razporedijo v vrednostne papirje iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.
 • Svobodna izbira – sami izberete sklad z naložbeno politiko, ki vam ustreza.
 • Omogočeno je varčevanje z nizkimi zneski, npr. v obliki postopnih mesečnih vplačil.
 • Fleksibilnost – sredstva med podskladi krovnega sklada lahko prenašate brez takojšnjega davčnega učinka in praviloma brez ali z minimalnimi stroški. Tako lahko prilagajate svoj portfelj glede na svoje potrebe in pričakovanja dogajanj na trgih.
 • Razpršenosti naložb – v vsakem skladu je cca. 50 in več različnih vrednostnih papirjev, s čimer se zmanjšuje naložbeno tveganje posamezne naložbe.
 • Varnost – razpršitev in profesionalno upravljanje zagotavljata raven varnosti, ki jo sami z izbiranjem posameznih naložb na borzi težko dosežete.
 • K vzajemnim skladom lahko pristopite v vpisnih mestih, v družbah za upravljanje ali posredno preko zavarovalnic.

Sredstva  vzajemnega sklada se upravljajo tako, da se nalagajo v delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje, bančne depozite in ostale naložbe, v odvisnosti od tipa in naložbene politike posameznega vzajemnega sklada. Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake dele, ki jih imenujemo enote premoženja. Vsaka enota premoženja predstavlja sorazmerni delež sredstev vseh naložb vzajemnega sklada.

Lastniki vzajemnega sklada so vlagatelji, ki vanj vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo enote premoženja vzajemnega sklada. Z vplačilom v sklad vlagatelj postane lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada. Družba upravlja sklad izključno v korist lastnikov sklada, oziroma vlagateljev.

Sredstva  vzajemnih skladov upravlja ekipa izkušenih upravljavcev in analitikov. Upravljavci skladov dnevno spremljajo, kaj se dogaja na svetovnih kapitalskih trgih in v gospodarstvu in izbirajo uspešna podjetja z domišljenimi razvojnimi strategijami in potenciali.